Krzysztof Bunk

tel. kom.: 604 485 654
e-mail: k.bunk@swimlive.pl


Szanowni Państwo!
W związku ze wzrastającą liczbą tragicznych wypadków na pływalniach i w parkach wodnych, przedstawiamy Państwu ofertę profesjonalnych usług w zakresie przygotowania do bezpiecznej eksploatacji pływalni i basenów krytych i odkrytych oraz wszelkich obiektów rekreacyjnych, na których istnieje niebezpieczeństwo wypadku związanego z korzystaniem z urządzeń wodnych, w postaci audytu bezpieczeństwa.
Koszty jednej przegranej sprawy z powództwa cywilnego o odszkodowanie są kilkadziesiąt razy większe od kosztów wykonania audytu. Za niedopełnienie nadzoru grozi również odpowiedzialność karna. Koszty utraty reputacji bezpiecznego obiektu są niewymierne.
Można zapobiec skutkom nieszczęśliwych wypadków i uniknąć, bądź znacznie ograniczyć odpowiedzialność za nie, pod warunkiem, że w obiekcie jest prawidłowo zorganizowany proces działania i nadzoru nad funkcjonowaniem służb ratowniczych. Poprawie tego stanu służy audyt bezpieczeństwa obiektu.

Procedura przeprowadzenia audytu:

Audytu nie trzeba przeprowadzać w pełnym zakresie. Można wybrać interesujący Państwa zakres prac.

Proponowana procedura przeprowadzenia audytu:
1. Określają Państwo zakres audytu
2. Sporządzamy kosztorys
3. Odbywa się wizja lokalna (w zależności od rodzaju obiektu od 2 do 6 godzin). Konieczna jest obecność osoby, mogącej udzielić podstawowych informacji na temat funkcjonowania obiektu i obowiązujących na nim procedur.
4. Konieczna jest zgoda na wykonanie zdjęć na terenie obiektu (znajdą się one w audycie)
5. Dostarczacie Państwo w formie xero (lub elektronicznej) plany hali basenowej i niecek z zaznaczeniem głębokości i towarzyszącej infrastruktury
6. Dostarczacie Państwo w formie elektronicznej (lub xero) obecnie funkcjonujące na terenie obiektu dokumenty w zakresie objętym audytem
7. Audyt dostarczany jest w formie papierowej (tekst + zdjęcia) ok. 21 dni po wizji lokalnej.
8. Wystawiany jest rachunek na podstawie, której dokonujecie Państwo płatności przelewem.
9. Istnieje możliwość dostarczenia po audycie dostosowanych do specyfiki obiektu niezbędnych oznaczeń (piktogramów, znaków zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, tablic i regulaminów), dzienników pracy ratowników i punktu sanitarnego oraz sprzętu ratowniczego, pomocniczego oraz medycznego.
10. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, a także szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ćwiczeń służb ratowniczych w obiekcie.

Audyt bezpieczeństwa przeprowadza Instruktor Wykładowca WOPR, biegły sądowy z zakresu ratownictwa wodnego:
Zakres prac podczas audytu obejmuje:
 1. Opracowanie dostosowanego do specyfiki pracy danego obiektu regulaminu ogólnego obiektu
 2. Opracowanie dostosowanych do specyfiki pracy danego obiektu regulaminów stanowiskowych
 3. Opracowanie dostosowanych do specyfiki pracy danego obiektu regulaminów dla określonych grup odbiorców (szkół, grup zorganizowanych, zajęć szkoleniowych, zajęć rekreacyjnych, zajęć rehabilitacyjnych, zawodów sportowych itp.)
 4. Określenie ilościowych i jakościowych norm zatrudnienia ratowników
 5. Określenie zakresu szkoleń i instruktarzy związanych z powierzeniem ratownikom określonych obowiązków
 6. Określenia granic stref nadzoru przypadających na jednego ratownika
 7. Określenie ilościowych i jakościowych norm zatrudnienia pracowników obsługi, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonowania atrakcji wodnych
 8. Określenie ilości i rodzaju wyposażenia w sprzęt ratowniczy
 9. Określenie ilości i rodzaju wyposażenia w sprzęt pomocniczy
 10. Określenie ilości i rodzaju wyposażenia w sprzęt medyczny
 11. Określenie ilości i rodzaju wyposażenia indywidualnego ratowników
 12. Określenie ilości i rodzaju środków ochrony indywidualnej i zbiorowej ratowników
 13. Określenie ilości, rodzaju i usytuowania stanowisk ratowniczych
 14. Określenie ilości, rodzaju i usytuowania stanowisk sprzętu ratowniczego, pomocniczego i medycznego
 15. Określenie ilości, rodzaju i usytuowania tablic, znaków informacyjnych, oznaczeń pionowych i poziomych
 16. Określenie ilości, rodzaju i sposobów nadawania sygnałów dźwiękowych
 17. Określenie ilości, rodzaju i usytuowania pomieszczeń socjalnych
 18. Określenie rodzaju i sposobu prowadzenia podstawowej dokumentacji służby ratowniczej
 19. Określenie rodzaju i sposobu sporządzenia przez służby ratownicze dokumentacji wypadkowej
 20. Opracowanie procedur obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru
 21. Opracowanie procedur przejmowania i zdawania nadzoru ratowniczego nad grupą zorganizowaną
 22. Opracowanie procedur włączania i wyłączania urządzeń wodnych
 23. Opracowanie procedur czasowego wyłączenia określonych obszarów pływalni z używalności
 24. Opracowanie procedur pomocy technicznej osobom niepełnosprawnym w wejściu i wyjściu z wody
 25. Opracowanie procedur alarmowych przy wypadkach w różnych miejscach obiektu
 26. Opracowanie procedur ewakuacji użytkowników z niecek i hal basenowych
 27. Opracowanie procedur prac w niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (np. rurach zjazdowych)
 28. Opracowanie dostosowanych do specyfiki pracy danego obiektu procedur postępowania przy różnego rodzaju Zdarzeniach (np. biologiczne lub chemiczne skażenie wody; czasowe wyłączenie urządzenia lub strefy z eksploatacji; usunięcie użytkownika stwarzającego zagrożenie z niecki i hali pływalni; uwięźnięcie użytkownika w rurze zjazdowej; zanik oświetlenia hali basenowej; nieprawidłowa praca urządzeń atrakcji wodnych; itp.)
 29. Opracowanie procedur łączności wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacjach wypadkowych
 30. Opracowanie procedur udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 31. Opracowanie procedur postępowania z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym
 32. Opracowanie procedur postępowania w przypadku ekspozycji ratownika na materiał potencjalnie zakaźny
 33. Opracowanie procedur kontroli i okresowej dezynfekcji sprzętu medycznego
 34. Opracowanie procedur kontroli i wymiany wyposażenia medycznego
 35. Opracowanie systemu raportowania (zmianowego, dziennego, itp.)
 36. Opracowanie zakresu obowiązków ratowników na poszczególnych stanowiskach
 37. Opracowanie zakresu czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach
 38. Opracowanie projektu umów (o pracę, o wykonanie i świadczenie usług ratowniczych, o zabezpieczenie ratownicze)
 39. Opracowanie projektu porozumienia o świadczeniu wolontariatu
 40. Opracowanie projektów umów z najemcami
 41. Określenie miejsc szczególnie niebezpiecznych i sposobów ich dodatkowego zabezpieczenia i inne według indywidualnych potrzeb Zamawiającego